56 675 41 10, 790 873 865, email: rejestracja-plr@tlen.pl
Oferta

OFERTA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRO FAMILIA R.S. JÓZEFOWICZOWIE I C.P. KWABISZEWSCY SPÓŁKA CYWILNA OBEJMUJE:

Realizację kontraktu nr 13-15/T0426/POZ  i 14-17/T0426/PRO z Narodowym Funduszem Zdrowia –Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy „ O udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej-Podstawowa Opieka Zdrowotna” w zakres , którego wchodzą:   

 • opiekę internistyczną i pediatryczną lekarza rodzinnego
 • zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, pomiary temperatury, ciśnienia, tętna - EKG, inhalacje)
 • opiekę pielęgniarki środowiskowej (zabiegi pielęgnacyjne w domu pacjenta)
 • badania laboratoryjne (refundowane i płatne)
 • możliwość wykonywania zalecanych i dodatkowych szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych
 • pacjentów obłożnie chorych obejmujemy opieką w domu chorego
 • nowo narodzonym dzieciom zapewniamy opiekę położnej i lekarza rodzinnego  od momentu wypisania ze szpitala
 • organizowane przesiewowe badania profilaktyczne  w programie „Profilaktyki chorób układu krążenia” oraz konsultacje zaproszonych specjalistów

 

Udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbach medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96, poz. 593 ) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69, poz. 332 ) poprzez :

- wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych , badań kontrolnych, wstępnych lub okresowych pracowników oraz

1) ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:

 • rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
 • rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,
 • udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;


2) sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:

 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
 • ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy 
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą


3) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy,

4) inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących;

5) inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:

 • informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
 • wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
 • tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
 • wdrażania programów promocji zdrowia,
 • organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej;


7) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy;

8) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną;

praktyka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy , w tym  aparat EKG, spirometr, Holter ciśnieniowy,


Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej (www.przychodnia-profamilia.pl) oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.